Виртуелизација на музеите

Виртуелна тура и виртуелизација со 3Д модели на музеите на територија на Град Скопје со цел да се промовира историјата и културата на ова поднебје

Play Video

Музеи во Градот Скопје

Скопје е град кои изобилува со голем број на музеи со различни тематики, од архиелошки музеј, национален музеј, музеј на современата уметност…

Локациска поставеност на музеи

Погледнете го визуелниот приказ на музеите и мапа за нивната локација на територија на Градот Скопје 

Факти за градот Скопје

Скопје – градот да солидарноста, историјата и иднината. Скопје е администра-тивно-политички, стопански, културен и образовно-научен центар.

Поддржувачи и партнери на проектот

Студентски Парламент на Факултетот за Информатички науки и Компјутерско инженерство - Скопје (СПФИНКИ - Скопје) е здружение формирано со слободно здружување на студенти и граѓани, независно од нивната национална, верска, полова припадност и заради остварување и вршење на активности со цел застапување на заеднички интереси и влијание на јавноста и јавното мислење.
Студентски парламент на факултетот
за информатички науки и компјутерско инженерство
Проектот 3Д Визуелизација на музејте на територија на Град Скопје е финансиран од страна на Градот Скопје преку финансиска поддршка за невладини организации за развој и афирмацијата на културата на Градот. ​
Град Скопје